Religion in Shinjō, Yamagata

1-6
Religion
Motoaikai, Shinjo, Yamagata Prefecture 996-0112, Japan
3.0 
Religion
Itsukamachi, Shinjo, Yamagata Prefecture 996-0001, Japan
Religion
Torigoe, Shinjo, Yamagata Prefecture 996-0041, Japan
Religion
Shinjo, Satosho, Asakuchi District, Okayama Prefecture 719-0302, Japan
Religion
Tsunozawa, Shinjo, Yamagata Prefecture 996-0052, Japan
Religion, Buddhist temples
Tokamachi, Shinjo, Yamagata Prefecture 996-0091, Japan
1-6